Background Image

Anunt atribuire

Home  /  ACHIZITII  /  Anunt atribuire

ANUNȚ DE ATRIBUIRE DIRECTĂ

Contract de servicii:  Servicii organizare cursuri formare profesională 

Cod CPV 80500000-9

ASOCIAȚIA  ,,INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL BUCOVINA , cu sediul în loc. Gemenea, com. Stulpicani, jud.Suceava, punct de lucru str. Universității, nr. 48, Suceava, telefon / fax: 0230 524128,  în cadrul proiectului ,,ACCES PLUS – pentru o piață a muncii incluzivă” ce face obiect al contractului POSDRU/165/6.2/ S/141673  proiect finantat din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, promovat de Orașul Siret în parteneriat cu alte organizații, in calitate de achizitor, anunta lansarea procedurii de “achizitie directa” pentru achiziția servicii organizare sesiuni grup de lucru, cod CPV 72416000-9.

Generalităţi:

Prezentul anunț conţine specificaţiile tehnice şi face parte integrantă din documentaţia de atribuire în vederea achiziţie directe, constituind ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico – financiară, în condiţiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este “preţul cel mai scăzut”.

 1.      Obiectivul procedurii de achiziţie:

Achiziţia  publică pentru „servicii de organizare cursuri de formare profesională nivel 1” în cadrul proiectului POSDRU/165/6.2/S/141673,,ACCES PLUS – pentru o piață a muncii incluzivă” constă în organizarea,  în intervalul  15 aprilie 2015 – 15 iulie 2015 servicii de organizare cursuri de formare profesională nivelul 1 pentru un număr de min. 68 de persoane selectate din grupul țintă,  respectiv:

–          cursuri pregatire pentru profesia frizer – o grupă;

–          cursuri pregatire pentru profesia brutar – o grupă;

–          cursuri pregatire pentru profesia muncitor peisagist – o grupă.

Durata cursului: 360 de ore din care 120 ore alocate pregătirii teoretice și 240 ore alocate pregătirii practice pentru fiecare grupă de curs ( o grupă nu trebuie să depășească 28 cursanți).

2.      Procedura achiziţiei publice:

Realizarea achiziției se va achiziție directă în baza  legislației în vigoare privind achiziţiile publice  (Ordinului Min. Fondurilor Europene, nr. 1.120/2013 și O.U.G. nr. 34/2006).

 3.      Depunerea ofertelor:

Potențialii ofertanți vor depune  în termen de 5 (cinci) zile de la data publicării prezentului anunt următoarele documente:

a)  Documente de calificare;

b)  Oferta tehnică;

c)      Oferta financiară.

4.      Specificaţii tehnice:

Prestatorul va îndeplini cerințele legale privind organizarea şi derularea programelor de formare şi cerințele impuse de necesitatea implementării judicioase a proiectului, respectiv  asigurarea  numărul minim de formatori/lectori pentru desfășurarea pregătirii teoretice și aplicații practice, conform legislației. Prestatorul va suporta: cheltuielile cu personalul implicat în organizarea şi derularea programelor de formare; cheltuielile cu personalul de specialitate care desfăşoară activități de instruire teoretică şi practică; cheltuieli aferente membrilor comisiilor de examinare, propriu şi stabilit de ANC conform legii; cheltuieli cu chiria/locația/cota de asociere a sălilor de instruire teoretică; cheltuieli cu organizarea şi desfăşurarea instruirii practice; cheltuieli de intreținere, gospodăreşti, utilități, ale sălilor de instruire teoretică şi practică;  cheltuieli cu asigurarea mobilierului de instruire, echipamentelor, necesare derulării în perfecte condiții a cursurilor de formare; cheltuieli cu materialele şi echipamente de protecția muncii, consumabile, igienă; cheltuieli de transport a personalului propriu şi comisiilor de examinare în teritoriu; cheltuieli cu achiziționarea certificatelor de formare; oricare alt gen de cheltuieli care concură la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea în condiții  legale şi de înaltă calitate a programelor de formare profesională.

Cerințele legale privind organizarea şi derularea programelor de formare şi cerințele impuse de necesitatea implementării judicioase a proiectului sunt:

a) asigurarea  numărul minim de formatori/lectori pentru desfășurarea pregătirii teoretice și aplicații practice, conform legislației. Aceștia trebuie să prezinte CV-urile, însoțite de acte de studii și calificări ale persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea contractului (personal propriu sau colaboratori având calitatea de formatori) precum și acordul scris pentru predare la programul de formare ofertat;

a) păstrarea raportului dintre numărul de ore de pregătire teoretică şi cel de instruire practică, cu

adaptarea acestuia la cerințele de flexibilitate a grupului țintă;

b) asigurarea instruirii teoretice în săli de curs cu capacitate optimă pentru numărul de cursanți

special amenajate cu mobilier şi echipamente de instruire, cu condiții de igienă şi microclimat corespunzător;

c) prestatorul va pune la dispoziția achizitorului următoarele documente legale cu titlu de documente justificative în proiect pentru programele de formare derulate: documente justificative pentru organizarea şi derularea programelor de formare profesională, respectiv  autorizația cursului – copie; programa cursului – copie; cererea de anunțare la ANC plan local cu privire la deschiderea programului de formare – copie; tabel nominal de prezenta la curs – original, graficul de derulare – copie; documentația examenului de absolvire – copie; lista nominala rezultate, certificate; raportul privind evaluarea programului de formare de către participanți – copie, raportul CD cu poze din timpul derularii cursurilor și a examenului, raportul de activitate pe ansamblu pentru derularea activităților de curs.

d) Prestatorul va comunica beneficiarului saptămânal sau de câte ori este cazul, prezența la programe şi problemele apărute în derularea acestora, beneficiarul fiind obligat să ia măsuri operative şi corective urgente în condițiile în care se constată absenteism sau probleme în derularea instruirii;

e) Prestatorul va întocmi pentru fiecare grupă, documentația de anunțare a deschiderii cursului şi derulării programului de formare la Secretariatul tehnic ANC pe raza căruia se organizează cursul, o copie a materialului de înştiințare fiind înaintată ca document justificativ al proiectului către beneficiarul-achizitor.

Pentru îndeplinirea serviciilor solicitate prestatorului trebuie să îndeplinească condiții de

acreditare pentru specificul activității și să  organizeze, desfăşoare şi finalizeze în condiții  legale şi de înaltă calitate activitatea asumată cu  respectarea recomandărilor din partea Beneficiarulului.

Prestatorul va întocmi un Raport al activității pentru fiecare grupă de curs organizată și îl va prezenta beneficiarului în termen de max. 3 zile de la data încheierii evenimentului.

Caracteristicile specificate în prezentul anunț sunt minimale şi obligatorii.

5.      Condiţii de evaluare a ofertelor primite:

  • Atribuirea contractului va fi făcută prin proces-verbal de selecția a ofertelor încheiat de către  comisia de evaluare;
  • Procedura este valabilă chiar şi în cazul primirii doar a unei singure oferte.

6.      Perioada de valabilitate a ofertei:

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 3 luni de la data depunerii ofertei.

7.      Modalităţi de plată:

Valoarea ofertei nu trebuie să depăşească suma de 30.274 lei, fără TVA, echivalentul a 6.882 Euro.

7.1 Plata serviciilor de formare profesională se va face  în două tranşe, astfel :

– transa I în cuantum de 20% din valoarea cursului după deschiderea acestuia. Formatorul va întocmi o factură care va fi însoțită de următoarele documente justificative: autorizația cursului – copie; programa cursului – copie; graficul cursului. Prezentele documente vor fi predate pe bază de proces-verbal semnat de formator şi beneficiar care va sta la baza achitării facturii de avans;

– transa II reprezentand diferenta de plata se va achita la finalizarea cursului, conform contractului încheiat, pe baza facturilor intocmite de catre formator, care vor fi însoțite de următoarele documente justificative: tabelul cu atributele juridice aferente absolvenților programului de formare – original; declarația pe propria răspundere a fiecărui cursant ca a urmat programul de formare – original; listele  cu prezența – copie; documentația examenului de absolvire – original; raportul privind evaluarea

programului de formare de către participanți – copie, certificatele de calificare profesionala – copie. Prezentele documente vor fi predate pe bază de proces-verbal semnat de formator şi beneficiar și vor  sta la baza achitării facturii finale de diferență.

7.2 Plata serviciilor se va efectua  în termen de max. 60 de zile de la emiterea facturii și  prezentarea rapoartelor și documentelor solicitate.

  • Precizări finale:
  • Operatorul economic declarat câştigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul de prestări servicii cu beneficiarul;
  • Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câştigător devine parte integrantă a contractului de achiziții;
  • Ofertantul câștigător trebuie să se prezinte  la sediul beneficiarului pentru încheierea contractului în termen de max. 2 zile de la data comunicării.

Ofertele se depun la sediul beneficiarului din Suceava, str. Universității, nr. 48, tel. 0230 524128 sau prin  e-mail la adresa bucovina.institute@gmail.com, în termen de max. 5 zile de la data  prezentului anunț.

Documentele necesare le gasiti aici: Anunt servicii formare Niv I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *