Background Image

Anunț achiziții servicii amenajare spațiu

Home  /  PROIECTE  /  POCU / POSDRU  /  Social Economy 4 ALL  /  ACHIZIȚII  /  Anunț achiziții servicii amenajare spațiu

ASOCIAȚIA ,,INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL 

                                BUCOVINA

Com. Stulpicani, Sat. Gemenea, Jud.Suceava

CIF. 28562769, Tel/Fax: 0230/ 524 128

POSDRU/173/6.1/S/148302, “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”

Nr.  299 din 09.09.2015

Caiet de sarcini

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

                        Către: …………………………………….

            Vă invităm prin prezenta să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului: Servicii adaptare si mobilier pentru spatiu de consiliere și evaluare instruire.

 1. Obiectul contractului: Servicii adaptare si mobilier pentru spatiu de consiliere și evaluare instruire; Cod CPV: 45453000-7 – lucrări de renovare, 50721000-5 – reconditionarea instalatiilor de încalzire, 50850000-8 – Servicii de reparare si de întretinere a mobilierului.

 “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302.

 1. 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 1. Sursa de finanţare a contractului de lucrări, care urmează să fie atribuit: Buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302.
 1. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
 2. a) Propunerea tehnică:

– Descrierea serviciilor/lucrarilor oferit/prestate/executate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini);

– Modelul de contract de furnizare/servicii/lucrari asumat de ofertant prin semnatura si ștampila.

 1. b) Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:

– Formularul de oferta – Formular nr. 14;

– Deviz – oferta.

Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 10.484 lei, fără T.V.A.

Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către executant în vederea furnizarii produselor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

Solicitantul – partener public

 1. c) Documentele de calificare

– Declaraţie privind eligibilitatea în conformitate cu prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare: Formular nr. 10

– Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare: Formular nr. 11

– Declaraţie privind calitatea de participant la procedura de achiziţie: Formular nr. 15

– Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: Formular 13

– Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute articolului 691 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare: Formular nr. 12. Persoanele din cadrul Solicitantului/Partenerului fata de care se raporteaza prezenta Declaratie, sunt:

–  Gafiuc Petru Vasile – responsabil legal;

–  Gafiuc Sanda – Elena –coordonator proiect;

–  Chirap Carmen – economist;

– Lența Oana – expert instruire.

– Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care să conţină informaţii de identificare ale firmei, domenii de activitate, fapte aflate sub incidenţa art.21 lit. d) – g) din Legea 26/1990, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă, valabil la data depunerii ofertei. Valabilitatea se considera 60 de zile de la data emiterii. In cazul in care furnizorul/ prestatorul/ executantul este organizatie non-profit va prezenta copie dupa certificatul de inregistrare fiscal si extras din statul referitor la obiectul de activitate în copie, certificate pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă, valabil la data depunerii ofertei.

 1. Prezentarea ofertei: documentele de calificare, propunerea financiara si propunerea tehnica vor fi in plic sigilat si marcat cu denumirea Solicitantului/Partenerului, denumirea procedurii si cu mentiunea „A nu se deschide pana la data de 18.09.2015, ora 1600”. Plicul va fi insotit de o cerere de participare la procedura.
 1. Limba de redactare a ofertei: limba română.
 1. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
 1. Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA.
 1. Preţul ofertei este ferm în lei.

NU se acceptă actualizarea preţului contractului.

 1. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: „preţul cel mai scăzut”.
 1. Durata estimată a contractului: 60 de zile de la semnarea contractului.
 1. 12. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: on-line de pe site-ul Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina sau în urma unei solicitări scrise .
 2. Termenul de realizare maxim: 60 zile lucratoare de la semnarea contractului.
 3. Adresa la care se depune oferta: Suceava, str. Oituz, nr. 30.
 4. Data limită pentru depunerea ofertei: 18.09.2015, ora 1600 .
 5. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor 21.08.2015, ora 1200, la sediul beneficiarului.

În cazul în care dumneavoastra luaţi decizia de a nu depune oferta, vă suntem recunoscători dacă ne-aţi putea informa în scris despre aceasta.