Background Image

Achiziție Materiale Instruire – Cursuri

Home  /  PROIECTE  /  POCU / POSDRU  /  Social Economy 4 ALL  /  ACHIZIȚII  /  Achiziție Materiale Instruire – Cursuri

ASOCIAȚIA ,,INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL
BUCOVINA”
Sat. Gemenea, Com. Stulpicani, Jud.Suceava
CIF. 28562769, Tel/Fax: 0230/ 524 128
POSDRU/173/6.1/S/148302, “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”
Nr. 50 din 25.03.2015

                                                                 INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 Caiet de sarcini materiale pentru instruire

Către: ………………………………………
Vă invităm, prin prezenta, să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de furnizare materiale necesare serviciilor de instruire – papetărie și alte materiale consumabile necesare activitatilor de instruire si pregatire a grupului tinta la locul de munca în cadrul proiectului “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302
Cod CPV: 18143000-3, 18143000-3, 18444000-3, 44424200-0, 19212500-0, 22990000-6, 22810000-1, 30197643-5, 22852000-7, 30199500-5, 30197621-5, 30192125-3, 30195100-3, 30192121-5, 30192700-8, 44512940-3, 44511000-5, 37823200-5 ( REV.2).
1. Obiectul contractului: “Furnizare materiale necesare serviciilor de instruire la locul de munca în cadrul proiectului “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302.

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.

3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: Buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302.

4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
a) Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
– Descrierea produsului/serviciilor/lucrarilor oferit/prestate/executate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
– Modelul de contract de furnizare/servicii/lucrari asumat de ofertant prin semnatura si ștampila.
b) Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
– Formularul de oferta – Formular nr. 14
– Centralizator financiar.
Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 7.258,26 lei, fără TVA.
Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către executant în vederea furnizarii produselor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

c) Documentele de calificare
– Declaraţie privind eligibilitatea în conformitate cu prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare: Formular nr. 10
– Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr.
34/2006 cu modificările şi completările ulterioare: Formular nr. 11
– Declaraţie privind calitatea de participant la procedura de achiziţie: Formular nr. 15
– Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: Formular 13
– Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute articolului 691 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare: Formular nr. 12. Persoanele din cadrul Solicitantului/Partenerului fata de care se raporteaza prezenta Declaratie, sunt:
– Gafiuc Petru Vasile – responsabil legal;
– Gafiuc Sanda – Elena –coordonator proiect;
– Martuneac Mihaela –expert formare.
– Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care să conţină informaţii de identificare ale firmei, domenii de activitate, fapte aflate sub incidenţa art.21 lit. d) – g) din Legea 26-1990, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă, valabil la data depunerii ofertei. Valabilitatea se considera 60 de zile de la data emiterii. In cazul in care furnizorul/ prestatorul/ executantul este organizatie non-profit va prezenta copie dupa certificatul de inregistrare fiscal si extras din statul referitor la obiectul de activitate în copie, certificate pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă, valabil la data depunerii ofertei.
5. Prezentarea ofertei: documentele de calificare, propunerea financiara si propunerea tehnica vor fi depuse la sediul Asociatiei Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina pana la data de 14.04.2015, ora 1600”.

6. Limba de redactare a ofertei: limba română.
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

8. Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA.
9. Preţul ofertei este ferm în lei.
NU se acceptă actualizarea preţului contractului.
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: „preţul cel mai scăzut”.
11. Durata estimată a contractului: 7 luni de la semnarea contractului.
12. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: on-line de pe site-ul Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina sau în urma unei solicitări scrise .
13. Termenul de livrare maxim: 3 zile lucratoare de la comanda ferma.
14. Adresa la care se depune oferta: Suceava, str. Universitații, nr.48, et.1, cam 5.
15. Data limită pentru depunerea ofertei 14.04.2015, ora 1600 .
16. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor 15.04.2015, ora 1000”, la sediul beneficiarului.
În cazul în care dumneavoastra luaţi decizia de a nu depune oferta, vă suntem recunoscători dacă ne-aţi putea informa în scris despre aceasta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *