Background Image

Achiziție Cursuri Formare Profesională – Peisagist Floricultor

Home  /  PROIECTE  /  POCU / POSDRU  /  Social Economy 4 ALL  /  ACHIZIȚII  /  Achiziție Cursuri Formare Profesională – Peisagist Floricultor

ASOCIAȚIA ,,INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL
BUCOVINA”
Sat. Gemenea, Com. Stulpicani, Jud.Suceava
CIF. 28562769, Tel/Fax: 0230/ 524 128
POSDRU/173/6.1/S/148302, “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”
Nr.168 din 15.06.2015
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Caiet de sarcini curs peisagist 

Către: ……………………………………..
Vă invităm, prin prezenta, să depuneţi oferta în vederea atribuirii contractului de servicii: Servicii de organizare sesiuni de formare profesionala peisagist- floricultor,
în cadrul proiectului “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesionala (REV. 2)

1. Obiectul contractului:
Obiectul achizitiei consta in Pregătirea şi furnizarea cursului de formare profesională pentru următoarea ocupaţie:
Meserie/ ocupaţie Nr cursuri estimat Cod Nomenclatorul calificarilor Forma de pregătire
Peisagist floricultor 1 6112.1.4 Calificare

• Dobândirea de către cursanţi a competenţelor conform Standardului Ocupaţional sau Standardului de Pregătire Profesională în vederea dobândirii calificării în ocupaţia solicitată.
• Atestarea nivelului de pregătire al persoanelor participante la cursurile de formare prin obţinerea unui certificat de calificare recunoscut ANC, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în cadrul proiectuluiSOCIAL ECONOMY 4 ALL, PODRU 148302.
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.

3. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit:
Buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302.

4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
a) Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:
– Descrierea produsului/serviciilor/lucrarilor oferit/prestate/executate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).
– Modelul de contract de furnizare/servicii/lucrari asumat de ofertant prin semnatura si ștampila.
b) Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:
– Formularul de oferta – Formular nr. 14
– Centralizator financiar.
Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini.
Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 22.000 lei.
Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator în vederea prestarii serviciilor la nivelul cantitativ si performantele de calitate solicitate prin documentatia de atribuire.

c) Documentele de calificare
– Declaraţie privind eligibilitatea în conformitate cu prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare: Formular nr. 10
– Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr.
34/2006 cu modificările şi completările ulterioare: Formular nr. 11
– Declaraţie privind calitatea de participant la procedura de achiziţie: Formular nr. 15
– Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: Formular 13
– Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute articolului 691 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare: Formular nr. 12. Persoanele din cadrul Solicitantului/Partenerului fata de care se raporteaza prezenta Declaratie, sunt:
– Gafiuc Petru Vasile – responsabil legal;
– Gafiuc Sanda – Elena –coordonator proiect;
– Chirap Carmen- responsabil financiar;
– Marţuneac Mihaela – specialist formare profesionala.
– Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care să conţină informaţii de identificare ale firmei, domenii de activitate, fapte aflate sub incidenţa art.21 lit. d) – g) din Legea 26-1990, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă, valabil la data depunerii ofertei. Valabilitatea se considera 60 de zile de la data emiterii. In cazul in care furnizorul/ prestatorul/ executantul este organizatie non-profit va prezenta copie dupa certificatul de inregistrare fiscal si extras din statul referitor la obiectul de activitate în copie, certificate pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă, valabil la data depunerii ofertei.
5. Prezentarea ofertei: documentele de calificare, propunerea financiara si propunerea tehnica vor fi depuse la sediul Asociatiei Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina pana la data ofertei 30.07.2015, ora1600.
6. Limba de redactare a ofertei: limba română.
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
8.Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA.
9. Preţul ofertei este ferm în lei.
NUse acceptă actualizarea preţului contractului.
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: „preţul cel mai scăzut”.
11. Durata estimată a contractului:5 luni de la semnarea contractului.
12. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: on-line de pe site-ul Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina saudirect de la sediul Asociatiei Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina
13. Termenul de incepere a cursurilor:15 zile lucratoare de la semnarea contractului.
14.Adresa la care se depune oferta:Suceava, str. Universitații, nr.48, et.1, 720228
15. Data limită pentru depunerea ofertei30.07.2015, ora1600.
16. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor31.07.2015, ora 1000”,la sediul beneficiarului.
În cazul în care dumneavoastra luaţi decizia de a nu depune oferta, vă suntem recunoscători dacă ne-aţi putea informa în scris despre aceasta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *