În vederea implementării proiectului „ECOURI – Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale, Domeniu Major de Intervenție 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, având contract de finanțare POSDRU/173/6.1/S/146911, partenerul 4 –  Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina anunță desfășurarea în perioada 22.06.2015 – 03.07.2015  concursului de angajare/recrutare personal pentru  Cooperativa ArtCarton.

Posturile nou create în cadrul acestei structuri sunt:

 • Manager ai structurii de economie socială (1 post) – apartenenta la grup tinta
 • Expert IT (1 post) – apartenenta la grup tinta
 • Muncitori necalificati (3 posturi) – apartenenta grup vulnerabil
 • Formatori ( 1 post) – apartenenta la grup tinta si grup vulnerabil

Condiții de acces:

 • Pentru persoane fizice (care aparţin grupurilor vulnerabile din proiect):
 1. carte identitate, certificat naştere, certificat căsătorie ( copii certificata conform cu originalul)
 2. ultima diploma de studii si alte certificate relevante ( copii certificate conform cu originalul)
 3. cazier fiscal (original) sau declaraţie pe propria răspundere ca nu a savarsit infracţiuni fiscale
 4. cazier judiciar (original) sau declaraţie pe propria răspundere ca nu a savarsit fapte penale
 5. CV in format europass semnat si datat;
 6. scrisoare de intenţie completată şi semnată; (original) daca este cazul
 7. documente care atestă că participantul se incadreaza intr-unui din grupurile tinta ale proiectului, respectiv;
Nr.crt. Grup ţintă Documente care demonstrează apartenenţa la grupul ţintă
1 Persoane cu dizabilităţi Copie a certificatului de încadrare întrun grad de handicap (eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap)
2 Persoane de etnie roma Declaraţie pe propria răspundere pentru apartenenţa la etnia romă
3 Familii monoparentale Certificat de deces, Hotărâre judecătorească de divorţ,  sau alt document care să ateste situaţia familiei monoparentale (de exemplu, dacă unul dintre părinţi este necunoscut, plecat, părinţii nu au fost căsătoriţi legal etc.) – o declaraţie pe proprie răspundere sau ancheta socială
4 Familii cu peste 2 copii Copii după certificatele de naştere ale copiilor, din care să rezulte numele şi prenumele părinţilor şi ale copiilor
5 Persoane care trăiesc din venitul minim garantat Adeverinţă de la primăria de domiciliu care să ateste că sunt beneficiari de venit minim garantat
6 Femei Copia CI, Copia certificat de naştere

Persoanele interesate vor depune, până în data de 3.07.2015, Curriculum Vitae format Europass cu precizarea postului vizat și o cerere de înscriere în vederea participării la testarea psihologică şi interviul organizat în vederea angajării. Aceste documente vor fi depuse la sediul beneficiarului Asociația Insitutul pentru Parteneriat Social Bucovina –  Suceava, Str. Universitatii, nr. 48, etj. 1, camera 7. (Scoala Populara de arte). Modelul de cerere de inscriere poate fi descărcat de mai jos.

Selecția viitorilor angajați va cuprinde următoarele etape:

Evaluarea eligibilităţii aplicaţiilor primite.

 1. Se evaluează atât conformitatea conţinutului dosarului individual de aplicaţie, cât şi conţinutul calitativ al documentelor incluse.
 2. Dosarul individual de aplicaţie va fi declarat Admis sau, Respins, după caz.
 3. Pentru postul de manager, Cv-urile se vor depune pana la data de 06.2015
 4. Pentru postul de expert IT, Cv-urile se vor depunde pana la data de 06.2015
 5. Pentru postul de formator, Cv-urile se vor depunde pana la data de 07.2015
 6. Pentru postul de muncitor necalificati, Cv-urile se vor depunde pana la data de 07.2015

Evaluarea aplicaţiilor declarate eligibile

 • Evaluarea dosarelor se face conform criteriilor de evaluare publicate cu fiecare anunţ de selecţie a partenerilor de către Comisia de evaluare.
 • In termen de 3 zile lucratoare de la depunerea documentelor Comisia de evaluare va lua o decizie privind acceptarea/neacceptarea aplicantului la participarea infiintarii SES. In ambele situatii Comisia de evaluare va emite o decizie prin care va motiva alegerea/respingerea dosarului aplicantului pentru participarea la infiintarea SES.
 • Acest tabel va fi publicat pe site-ul proiectului proiectecouri.ro.

Avantaje:

 • Mediu de lucru dinamic, profesionist și prietenos
 • Salariu atractiv
 • Contract de munca
 • Schimb de experienta intr-o tara din UE
 • Oportunitatea de a învăța o noua meserie intr-un domeniu nou

Date de contact:

Truscan Anca Ioana – Expert informare și publicitate – Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

Telefon: 0744 631 864

E-mail: ancatruscan@gmail.com

Dascalu Marian – Coordonator Tehnic – Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

E- mail: dascalu.marian1985@gmail.com