Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Organismele responsabile cu implementarea POS DRU sunt:

  • Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

POS DRU este implementat de către 11 Organisme Intermediare: 8 Organisme Intermediare Regionale şi 3 Organisme Intermediare naţionale.

Organism Intermediar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării:

Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”;
Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” – Domeniul major de intervenţie 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic:

Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”;
Domeniul major de intervenţie 1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”;
Domeniul major de intervenţie 3 “Acces şi participare la Formare Profesională Continuă”;
Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă:

Axa prioritară 4 “Modernizarea serviciului public de ocupare”.
Organismele intermediare (OI) desemnate prin licitaţie publică:

Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniului major de intervenţie 2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.
Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3 “Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”;
Axa Prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”:
Domeniul major de intervenţie 1 “Dezvoltarea economiei sociale”.